Bedienungsanleitung SAMSUNG BHF1000

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SAMSUNG BHF1000 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SAMSUNG BHF1000 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SAMSUNG BHF1000.


SAMSUNG BHF1000 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (3367 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   SAMSUNG BHF1000 (2861 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SAMSUNG BHF1000

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] World Wide Web www. samsungmobile. com Printed in China Code No. : GH68-27492A EU B. 1. 1 English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Cesky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Contents Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Button functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Charging the hands-free car kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mount the hands-free car kit in your vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Turning the hands-free car kit on or off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Using the voice prompt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pairing and connecting the hands-free car kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pairing via the Active pairing feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Using call functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 English Getting started Using your hands-free car kit Appendix Frequently asked questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Warranty and parts replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Correct disposal of this product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Correct disposal of batteries in this product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide -- Bluetooth QD ID: B016384 More information about Bluetooth is available at www. bluetooth. com. Safety precautions Comply with the following precautions to avoid dangerous or illegal situations and ensure peak performance of your device. [. . . ] · NacinijiprzytrzymajprzyciskRozmowa, abyzawiesipierwszepolczenie, iodbierz polczeniedrugiegotelefonupouslyszeniusygnalupolczeniaoczekujcego. · Abyprzelczysimidzypolczeniembiecymizawieszonym, nacinij i przytrzymaj przycisk Rozmowa. 72 Dodatek Najczciej zadawane pytania Czy mój samochodowy zestaw glonomówicy bdzie dziala z laptopami, komputerami PC i urzdzeniami PDA?Samochodowyzestawglonomówicybdziedziala zurzdzeniamiobslugujcymitsamwersj Bluetoothiprofilezestawu. Danetechniczneznajduj sinastronie79. Telefonybezprzewodoweiurzdzeniasieci bezprzewodowychmogpowodowazaklócenia podczasrozmowy. Abyzmniejszyzaklócenia, samochodowyzestawglonomówicynaleytrzyma z dala od innychurzdzewykorzystujcychlub generujcychfaleradiowe. Zestawgenerujesygnaloznaczniemniejszej mocynizwyklytelefonkomórkowy. Oprócztego samochodowyzestawglonomówicyemituje tylkosygnalyzgodnezmidzynarodowymstandardem Bluetooth. Dlategonienaleyspodziewasizaklóce pracystandardowychurzdzeelektronicznych. Polski Czy mój samochodowy zestaw glonomówicy bdzie powodowa zaklócenia radia, komputera lub urzdze elektronicznych w samochodzie? 73 Czy za pomoc innego telefonu Bluetooth mona podslucha moj rozmow? Popolczeniusamochodowegozestawu glonomówicegozdanymtelefonemBluetooth tworzonejestprywatnepolczenietylkomidzy tymidwomaurzdzeniamiBluetooth. Technologia bezprzewodowaBluetoothuywanawsamochodowym zestawieglonomówicymnieumoliwialatwego podsluchiwania przezosobytrzecie, poniewasygnaly wpolczeniach bezprzewodowych Bluetooth uywajfalradiowychoznaczniemniejszej czstotliwocinisygnalygenerowaneprzez typowy telefon komórkowy. Naleygowycierasuchmikkszmatk. Dlaczego w trakcie polczenia slycha echo?Samochodowy zestaw glonomówicy nie jest w pelni ladowany. Samochodowyzestawglonomówicyiladowarka podrónamoglyniezostaprawidlowopodlczone. Naleyodlczysamochodowyzestawglonomówicy odladowarkipodrónej, ponowniejpodlczy inaladowazestaw. 74 Gwarancja i wymiana czci FirmaSamsunggwarantuje, etenproduktjestwolnyodusterekmaterialowych, konstrukcyjnychiwykonawczych. Gwarancjaobowizujeprzezokresjednegoroku od daty zakupu. * Jeeliwokresieobjtymgwarancjproduktokaesiwadliwy, przynormalnym uytkowaniuiobsludze, naleygozwrócisprzedawcy, uktóregozakupionoprodukt lubdoautoryzowanegoserwisu. OdpowiedzialnofirmySamsungiwyznaczonejfirmy serwisowejograniczasidokosztównaprawyi/lubwymianyurzdzeniaobjtego gwarancj. · Uzyskanieodpowiedniegoserwisugwarancyjnegojestmoliwepookazaniu paragonu lub dowodu zakupu. · Gwarancjatraciwanowprzypadkuusuniciazurzdzenianumeruseryjnego, etykietykodudatylubetykietyproduktu, lubjeliproduktuleglfizycznemu uszkodzeniu, zostalnieprawidlowozainstalowanyorazbylmodyfikowanylub naprawiany przez osoby nieuprawnione. · Niektóreelementy, takiejakbaterieiinneakcesoria, niesobjtegwarancj. · OdpowiedzialnofirmySamsungjestograniczonadonaprawylubwymiany produktu, wedlugjejuznania. * Dlugookresugwarancyjnegomoesiróniwzalenociodregionu. Polski 75 · FirmaSamsungElectronicsnieponosiodpowiedzialnocizautratdanych, która bdziespowodowananiewlaciwymuytkowaniemzestawusluchawkowegoBluetooth. · FirmaSamsungnieponosiodpowiedzialnocizawszelkieszczególneczyprzypadkowe szkody, któremogapowstawwynikuuytkowaniazestawusluchawkowegoBluetooth. · Nieudzielasijakichkolwiekgwarancjiuytecznocihandlowejlubprzydatnoci dokorelonegoceluchyba, eprawostanowiinaczej. · Nieudzielasigwarancjinadlugowiecznodzialaniaposzczególnychstykóworaz gwarancjinabezwzgldntrwalowszelkichelementówzestawusluchawkowego Bluetooth. · Naleyprzestrzegazasadprawidlowegouytkowaniazestawusluchawkowego Bluetoothjakiposzczególnychelementówzestawu(ladowarkaiinne). Nienaley podlczaladowarkiBluetoothdoinnychurzdzebezzapoznaniasizinstrukcj obslugi. Zawadyiusterkitelefonupowstalewwynikunieprawidlowegojegop uytkowaniaorazwwynikupodlczeniaurzdzenieprzeznaczonychdowspólpracy ztelefonemodpowiadauytkownik. · Gwarancjniesobjteelementyulegajcenaturalnemuzuyciuwwynikueksploatacji (np. wytarciu napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nieobejmujerównieusterekpowstalychwwynikudzialaniaczynnikówatmosferycznych (np. zawilgoceniewwynikuopadówczuusterkiwyniklezdzialaniawysokichiniskich temperatur). 76 Prawidlowe usuwanie produktu (Zuytysprztelektrycznyielektroniczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, epozakoczeniueksploatacjinienaleytegoproduktuanijego akcesoriów(np. ladowarki, zestawusluchawkowego, przewoduUSB)wyrzuca wrazzezwyklymiodpadamigospodarstwadomowego. Abyuniknszkodliwego wplywunarodowiskonaturalneizdrowieludziwskutekniekontrolowanegousuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz oodpowiedzialnyrecyklingipraktykowanieponownegowykorzystaniamaterialów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiskarecyklingutychprzedmiotów, uytkownicywgospodarstwach domowychpowinniskontaktowasizpunktemsprzedaydetalicznej, wktórymdokonalizakupuproduktu, lubzorganemwladzlokalnych. Uytkownicywfirmachpowinniskontaktowasizeswoimdostawcisprawdzi warunkiumowyzakupu. Produktuanijegoakcesoriównienaleyusuwarazem z innymi odpadami komercyjnymi. Polski 77 Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposaony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadajcychoddzielnesystemyzwrotuzuytychbaterii) Niniejszeoznaczenienabaterii, instrukcjiobslugilubopakowaniu oznacza, epouplywieokresuuytkowaniabaterie, wktórewyposaony byldanyprodukt, niemogzostausunitewrazzinnymiodpadamipochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne(Hg, CdlubPb)wskazuj, edanabateriazawierart, kadmlubolów wilociprzewyszajcejpoziomyodniesieniaopisanewdyrektywieWE2006/66. [. . . ] · Amikorhalljaafogadásravárakozóhíváshangjelzését, nyomjalehosszan aBeszédgombotazelshívástartásbahelyezéséhezésazazonostelefonra bejövmásodikhívásfogadásához. · Azaktuálisésatartásbahelyezetthívásközöttiváltáshoznyomjalehosszan aBeszédgombot. Magyar 151 Függelék Gyakori kérdések Használható a kihangosítókészlet laptoppal, számítógéppel és PDA-val?Miért hallható vételi zaj vagy interferencia hívás közben?Akihangosítókészletmindazokkalazeszközökkel használható, amelyektámogatjáka kihangosítókészletBluetooth-verziójátésprofiljait. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SAMSUNG BHF1000

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SAMSUNG BHF1000 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag