Bedienungsanleitung SAMSUNG BHM3100

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter… VERGESSEN SIE NICHT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM KAUF ZU LESEN!!!

Gesponsorte Links

Falls dieses Dokument mit den von Ihnen gesuchten Bedienungsanleitungen, Handbüchern, Ausstattungen und Form übereinstimmt, laden Sie es jetzt herunter. Lastmanuals ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum SAMSUNG BHM3100 Benutzerhandbuch Wir hoffen die SAMSUNG BHM3100 Bedienungsanleitung ist hilfreich für Sie.

DieBedienungsAnleitung-Hilfe zum Download von SAMSUNG BHM3100.


SAMSUNG BHM3100 : Laden Sie die komplette Bedienungsanleitung herunter (1904 Ko)

Sie können sich auch noch diese Handbücher, die sich auf Ihr Produkt beziehen, herunterladen:

   SAMSUNG BHM3100 (1357 ko)

Handbuch Zusammenfassung: Gebrauchsanweisung SAMSUNG BHM3100

Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

[. . . ] World Wide Web www. samsungmobile. com Printed in China Code No. : GH68-28533B EU B. 1. 0 English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Cesky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Contents Your headset overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Button functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Charging the headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gwarancja nie obejmuje równie usterek powstalych w wyniku dzialania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czu usterki wynikle z dzialania wysokich i niskich temperatur). · · 75 Prawidlowe usuwanie produktu (Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, e po zakoczeniu eksploatacji nie naley tego produktu ani jego akcesoriów (np. ladowarki, zestawu sluchawkowego, przewodu USB) wyrzuca wraz ze zwyklymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materialów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tych przedmiotów, uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. 76 Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposaony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadajcych oddzielne systemy zwrotu zuytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obslugi lub opakowaniu oznacza, e po uplywie okresu uytkowania baterie, w które wyposaony byl dany produkt, nie mog zosta usunite wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj, e dana bateria zawiera rt, kadm lub olów w iloci przewyszajcej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeli baterie nie zostan poprawnie zutylizowane, substancje te mog powodowa zagroenie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. Aby chroni zasoby naturalne i promowa ponowne wykorzystanie materialów, naley oddziela baterie od innego typu odpadów i poddawa je utylizacji poprzez lokalny, bezplatny system zwrotu baterii. Uytkownik nie moe samodzielnie wymienia baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany mona uzyska u lokalnego uslugodawcy. Polski 77 Dane techniczne Element Wersja interfejsu Bluetooth Obslugiwane profile Zasig dzialania Czas gotowoci Czas rozmowy Czas ladowania Bateria Dane techniczne i opis 2. 1 + EDR Profil zestawu sluchawkowego, profil zestawu glonomówicego Do 10 metrów Do 180 godzin* Do 4, 5 godzin* Okolo 2 godzin* Litowo-jonowa / 110 mAh * W zalenoci od typu telefonu i sposobu uytkowania rzeczywisty czas moe si zmienia. 78 Deklaracja zgodnoci (R&TTE) Firma owiadcza z peln odpowiedzialnoci, e produkt: Samsung Electronics którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi. BEZPIECZESTWO EMC CZSTOTLIWOCI RADIOWE EN 60950- 1 : 2006 EN 301 489- 01 V1. 8. 1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2. 1. 1 (2009) EN 300 328 V1. 7. 1 (10-2006) Zestaw sluchawkowy Bluetooth: HM3100 Niniejszym owiadczamy, e przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w pamie radiowym oraz e wyej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE, które s dostpne na danie. (Przedstawiciel w UE) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010. 04. 09 (miejsce i data wystawienia) Yong-Sang Park / S. Manager (nazwisko i podpis osoby upowanionej) * To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung mona znale na karcie gwarancyjnej lub uzyska od sprzedawcy, u którego zakupiono zestaw sluchawkowy. çindekiler Kulakliiniza genel baki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Düme fonksiyonlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Kulaklii arj etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Kulaklii takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kulaklii açma veya kapatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kulaklii eletirme ve balanti kurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Aktif eletirme özelliini kullanarak eletirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Arama fonksiyonlarini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Puha, száraz ruhával törölje át. Miért hallható visszhang hívás közben?Hogyan tisztítható a mikrofonos fülhallgató?A mikrofonos fülhallgató nem töltdik fel teljesen. A mikrofonos fülhallgató és a tölt csatlakozása valószínleg nem megfelel. Válassza le a fülhallgatót a töltrl, csatlakoztassa újra, majd töltse fel a fülhallgatót. Magyar 153 Jótállás és alkatrészcsere A Samsung a vásárlás eredeti idpontjától számított egy éven keresztül jótáll ezért a termékért, amely minden sérüléstl mentes anyagában, kialakításában, és kivitelezésében. * Ha a jótállás idtartama alatt a termék normál használat mellett meghibásodik, küldje vissza ahhoz a márkakereskedhöz, ahol vásárolta, vagy küldje a terméket szakszervizbe. [. . . ]

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR DEN DOWNLOAD VON GEBRAUCHSANLEITUNG SAMSUNG BHM3100

DieBedienungsAnleitung bietet einen gemeinschaftlich betriebenen Tausch-, Speicher- und Suchdienst für Handbücher für den Gebrauch von Hardware und Software: Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen, Schnellstartanweisungen, Technische Datenblätter…
DieBedienungsAnleitung kann in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden, dass gesuchte Dokumente nicht verfügbar, unvollständig oder in einer fremden Sprach verfasst sind, oder wenn Produkt oder Sprache nicht der Beschreibung entsprechen. DieBedienungsAnleitung bietet keinerlei Übersetzungsdienste an.

Wenn Sie die Bedingungen akzeptieren, klicken Sie auf "Das Benutzerhandbuch herunterladen" am Ende dieses Vertrages, der Download von Handbuch SAMSUNG BHM3100 startet dann.

Suchen Sie nach einem Bedienungsanleitung

 

Copyright © 2015 - DieBedienungsAnleitung - Alle Rechte vorbehalten.
Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer

flag